Obchodní podmínky

pro prodej zboží a služeb obchodní společnosti Boss Timer, spol. s r. o.
se sídlem 628 00 Brno, Holzova 2887/10B, IČ: 25339923
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 27068

provozovna: 628 00 Brno, Holzova 10b

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní podmínky vydané v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smluvní vztahy mezi obchodní společností BOSS TIMER, spol. s r. o., se sídlem: 613 00 Brno, Krkoškova 740/19a, jako prodávajícím, a kupujícím dle kupní smlouvy uzavřené dle ust.§ 2079 a násl. občanského zákoníku.

1.2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Má se za to, že spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

1.3. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a vystavením a podepsáním smlouvy kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

1.5. Předmětem koupě jsou diáře, kalendáře a reklamní předměty (dále jen „zboží“) dle nabídkového katalogu prodávajícího zveřejněného na webových stránkách prodávajícího (www.bosstimer.cz) za kupní cenu uvedenou v katalogu a s nimi souvisejících služeb. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

2. Kupní smlouva

2.1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky (www.bosstimer.cz), kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na uzavření smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Vytvořit objednávku“.

2.3. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

2.4. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.5. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

2.6. Na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy dle platné legislativy ČR.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1. Cena zboží uvedená v katalogu nezahrnuje náklady na úpravů předmětů (potisk, gravír, atd.).

3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.

3.3. Cena zboží nezahrnuje účelně vynaložené náklady na balení zboží, které budou paušálně ve výši 0,5 % z ceny odebraného zboží (minimálně však 30 Kč) účtovány ve faktuře zvlášť.

3.4. K cenám služeb se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku.

3.5. Prodávající může ceny zboží a služeb kdykoliv měnit, nikoliv však se zpětnou platností. Prodávající účtuje odděleně od ceny zboží recyklační poplatek (jedná se o náklady na zpětný odběr, zpracování a odstranění elektrozařízení uvedených na trh do dne 13. srpna 2005 - tzv. PHE).

4. DODACÍ LHŮTA

4.1. Dle stavu a možností výrobní kapacity prodávajícího bude dodací lhůta stanovena prodávajícím v kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě dodací lhůta stanovena, činí 30 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.2. U zakázek se službami se závazná dodací lhůta automaticky prodlužuje o dobu do předání textových a jiných potřebných podkladů pro vyhotovení zakázky, jestliže nebyly tyto podklady předány při uskutečnění objednávky v potřebném rozsahu pro její realizaci. Toto prodloužení se vztahuje i na případ nedodržení termínu provedení korektur zákazníkem. Zákazník je povinen sdělit své připomínky k návrhu realizace zakázky do 3 pracovních dnů od doručení tohoto návrhu prodávajícího.

4.3. Při sjednané zálohové platbě bude potvrzená dodací lhůta dodání prodloužena o dobu prodlení s řádnou úhradou zálohové částky v plné výši na účet prodávajícího.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5. Kupující po dohodě s prodávajícím uvede ve smlouvě některou z těchto variant způsobu dodání zboží:
5.1. osobní převzetí v Brně v provozovně prodávajícího; (Holzova 10b, 628 00 Brno).
5.2. autodoprava s dobírkou; (místo předání zboží dopravci v provozovně prodávajícího či v místě předání k poštovní přepravě).
5.3. rozvoz ke kupujícímu, který zajišťuje prodávající; (místo předání zboží kupujícímu nebo jemu zmocněné třetí osobě).

5.4. Není-li ve smlouvě stanoven způsob dodání zboží, platí způsob dle čl. 1. (osobní převzetí)

5.5. Náklady na dopravu hradí kupující není-li domluveno jinak.

5.6. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení a DPH.

6.2. Kupní cena je hrazena následujícím způsobem:
6.2.1. úhrada zálohové faktury ve výši 100 % ceny zboží včetně DPH (a v případě úpravy zboží včetně dalších nákladů na úpravu zboží) a posléze vyúčtování fakturou po dodání zboží;
6.2.2. úhrada faktury po dodání zboží;
6.2.3. úhrada zboží v hotovosti při předání zboží;
6.2.4. platba předem v plné výši včetně DPH;
6.2.5. dobírkou.

6.3. Není-li ve smlouvě sjednán způsob zaplacení kupní ceny zboží, platí způsob její úhrady dle čl. 6.2.1.

6.4. Pokud kupní cena objednaného zboží bez DPH překročí částku 5 000 Kč není k ceně účtováno balné a přepravné v rámci ČR.

6.5. Při variantě uvedené pod body 6.2.1. a 6.2.2. čl. výše uvedeného odstavce vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.

6.6. Splatnost faktury je do 10 dnů (nebylo-li domluveno jinak) ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.7. Pro případ prodlení kupujícího s plněním jeho peněžitého závazku (úhradou kupní ceny) nebo jeho části sjednává se ve smyslu ust. § 1802 občanského zákoníku úrok z prodlení ve výši odpovídající trojnásobku diskontní sazby České národní banky platné v první den prodlení.

6.8. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu ve stanovené době splatnosti uhradit.

6.9. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího v plné výši.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. V případě, že kupující poruší svoji smluvní povinnost tím, že bude v prodlení s úhradou kupní ceny do 30 dnů od data splatnosti, sjednává se za takové porušení smlouvy smluvní pokuta ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

7.2. V případě, že přesáhne délka prodlení s úhradou faktury dobu 30 dnů, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % z dlužné částky za každých dalších i započatých 30 dnů.

7.3. Pro případ, že prodávající pro hrubé porušení smluvních povinností kupujícího (čl. 8.2.) odstoupí od smlouvy náleží prodávajícímu smluvní pokuta ve výši 40 % kupní ceny neuhrazeného zboží. Ustanovení čl. 7.1. a 7.2. tím není dotčeno.

7.4. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty.

7.5. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího domáhat se vůči kupujícímu náhrady škody.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů, dále v případě hrubého porušení smlouvy (čl. 8.2.) nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.

8.2. Pro účely této smlouvy se za hrubé porušení smlouvy považuje zejména prodlení s úhradou platby delším jak 30 dnů.

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením projevu vůle o odstoupení od smlouvy smlouva zaniká, a to ke dni, kdy byl tento projev vůle doručen. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, práva na náhradu škody ani ujednání o způsobu řešení sporů.

8.4. Odstoupit od smlouvy může i kupující, a to pokud ve smyslu ust. §1992 občanského zákoníku zaplacením odstupného ve výši 15 % ze sjednané kupní ceny dodávky, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy Odstupné je splatné do 14 dnů od zrušení smlouvy. To neplatí v případě uvedeném pod čl. 8.5.

8.5. Prodávající neodpovídá porušení svých smluvních povinností, pokud tyto ve smyslu ust. § 2913 občanského zákoníku jestliže mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou sdělení o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i faxem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování všech dosud z výše uvedených důvodů nedodaných položek zboží ze zakázky.

8.6. Kupujícímu rovněž nenáleží nárok na náhradu škody, pokud by porušení smluvních povinností prodávajícího bylo způsobeno jednáním kupujícího nebo nedostatkem součinnosti kupujícího.

8.7. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě s přihlédnutím k výjimkám uvedeným v bodě 8.13 .

8.8. V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

8.9. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@bosstimer.cz.

8.10. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na vrácení zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.11. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

8.12. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.

8.13. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

8.14. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

8.15. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.16. Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

8.17. Neodstoupí-li spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

8.18. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

8.19. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

8.20. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1. Sjedná-li kupující ve smlouvě úpravu zboží, je povinen dodat podklady pro tisk v měřítku min. 3:1 
v kvalitním provedení a zřetelně v příloze ke smlouvě popsat umístění a barvu potisku. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku.

9.2. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího.

9.3. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do 6 měsíců. Reklamce nemá odkladný účinek na splatnost jakékoliv faktury prodávajícího vůči kupujícímu.

9.4. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním či poskytnutím slevy 
z ceny zboží. Způsob odstranění vady určuje prodávající.

9.5. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího při způsobu dodání dle čl. 5. body 5.2. - 5.3. musí být doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

10. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

10.1. V případě vystavení účetního dokladu, popřípadě výzvy k plnění, jimiž uplatňuje prodávající vůči kupujícímu smluvní a zákonné sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení apod.), je prodávající oprávněn účtovat prodávajícímu za vystavení těchto listin administrativní vícenáklady v paušální částce 500 Kč za každý originál takové listiny.

10.2. Prodávající je oprávněn veškeré pohledávky vůči kupujícímu jednostranně započíst proti případným pohledávkám kupujícího.

10.3. Zastaví-li kupující platby nebo bude-li na něho podán návrh na prohlášení konkursu, je prodávající oprávněn kdykoliv za této situace od smlouvy odstoupit.

10.4. Adresou prodávajícího pro doručování písemností, jakož i pro realizaci veškerého kontaktu s prodávajícím včetně zasílání objednávek či převzetí zboží je provozovna prodávajícího na adrese 628 00 Brno, Holzova 10B.

10.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

10.6. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“).  Společnost zpracovává v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování, zejména tyto kategorie osobních údajů: Identifikační, autentizační a adresní údaje: název společnosti, jméno, příjmení, akademický titul, fakturační a doručovací adresu, IČO, číslo bankovního účtu. Kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, případně ID datové schránky.

10.7. Jako Kupující, jestliže se zpracování vašich osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat. a) Máte právo požádat správce údajů o informaci o svých osobních údajích a podrobnější informace o jejich zpracování. b) Máte právo požadovat opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů. c) Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování. d) Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů. e) Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících dodavatel nepředává žádné další třetí straně. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

10.8. Správcem osobních údajů je společnost Boss Timer, spol. s r. o., se sídlem 628 00 Brno, Holzova 2887/10B, IČ: 25339923, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 27068. Tímto dokumentem si dovoluje informovat vás o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů, a o vašich právech vztahujících se k ochraně osobních údajů.  

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze vybraným pracovníkům společnosti.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Právní vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem.

11.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy reklamace@bosstimer.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

11.4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

11.5. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

11.6. Rozhodčí doložka: Prodávající i kupující se kromě konsensu o výše uvedených podmínkách dohodli též na tom, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.2.2014, aktualizace dokumentu 02-11-2021

 

V ……………….…… dne ……….………..……….

 


.......................................                                           ..........................................

 

prodávající                                                                     kupující

 

Reklamační řád

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování nároků z vad zboží a vad potisků zboží (reklamace) je vydáván firmou Boss Timer, spol. s r. o. se sídlem 628 00 Brno, Holzova 2887/10B, IČ: 25339923 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 27068 (dále jen prodávající) tento Reklamační řád.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému dopravci k dodání ke kupujícímu, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v čl. 5. reklamačního řádu. Po tuto dobu prodávající přejímá záruku za jakost zboží, tj. že dodané zboží bude od okamžiku odevzdání věci kupujícímu způsobilé pro použití ke smluvenému, příp. jinak obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené či jinak obvyklé vlastnosti.

1.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo uplatnit nároky z vad u prodávajícího (reklamovat).

1.3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

1.4. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

2. Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky

2.1. Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce tuto zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zásilkou podle tohoto reklamačního řádu se rozumí zabalené zboží předané prodávajícím nezávislému dopravci (jedná se o případy uvedené ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách čl. 5 odst. 5.1. bodu 6 a 7).

2.2. Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla převzata kupujícícím zjevně nepoškozena.

2.3. Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky a to písemnou formou prodávajícímu s následujícími informacemi: název a adresa kupujícího, identifikační číslo zásilky (číslo kódu balíku), popis poškození zásilky a fotodokumentaci škody (obal, zboží).

3. Nároky z vad zboží

3.1. Je-li dodáním zboží s vadami porušena smlouva podstatným způsobem (§2106 občanského zákoníku) může kupující:

- požadovat odstranění vad dodáním opraveného nebo nového zboží za zboží vadné

- požadovat opravu vadného potisku

- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku

- odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění

- požadovat dodání chybějícího zboží.

3.2. Je-li dodáním zboží s vadami smlouva porušena nepodstatným způsobem, může kupující:

- požadovat odstranění vad zboží

- požadovat dodání chybějícího zboží

- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo služeb.

3.3. Volba mezi výše uvedenými nároky náleží kupujícímu jen v případě, že ji oznámí prodávajícímu včas ve výše uvedené lhůtě společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství.

 Uplatněný nárok nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

3.4. Nárok z vad se považuje za řádně uplatněný, jestliže je vadné zboží kompletní, uplatnění nároku z vad nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.3. reklamačního řádu.

4. Místo pro uplatnění nároků z vad zboží (reklamace)

4.1. Kupující uplatňuje nároky z vad zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho provozovně v Brně, Holzova 10b, PSČ 628 00.

4.2. Nároky z vad zboží (reklamaci) uplatňuje kupující buď na formuláři prodávajícího – „Reklamační list“, který vyplní na žádost kupujícího prodávající nebo ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:

- název (jméno) kupujícího

- místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)

- název a množství reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury a dodacího listu prodávajícího cenu za jednotku, cenu celkem, datum převzetí zboží

- popis vady zboží

- volbu nároku z vad zboží

- datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)

- datum a podpis obchodníka prodávajícího nebo jeho vedoucího, potvrzující převzetí reklamace kupujícího k vyřízení.

4.3. V případě, že kupující uplatňuje jiný nárok z vad, než je poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

5. Lhůty pro uplatnění nároků z vad zboží

5.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškeré vady bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami prodávajícího a čl. 5.2. a 5.3. reklamačního řádu a způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu.

5.2. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době:

- při osobním odběru nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání zboží kupujícímu

- při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je pro uplatnění nároku z vad zaslaného nezávislým dopravcem rozhodné datum na předávacím protokolu daného dopravce.

5.3. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v době do 6 měsíců po předání zboží kupujícímu.

5.4. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

5.5. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží,  začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadného zboží či jeho části se vztahu je nová záruční doba pouze na vyměněné zboží případně jeho část.

5.6. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

5.7. Opomine-li kupující oznámit reklamaci ve výše uvedených lhůtách nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechny nároky z vad kupujícího vůči společnosti Boss Timer, spol. s r.o.

6. Lhůty pro vyřízení nároků z vad zboží (reklamace)

6.1. Pro vyřízení nároků z vad zboží je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne jejího doručení prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Občasnkého zákoníku v platném znění.

7.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 01. února 2014.